1
Bạn cần hỗ trợ?

Đóng góp kinh tế của phụ nữ thông qua công việc nhà

Thời gian:  07/2007-  02/2008

Đơn vị tài trợ: HealthBridge Foundation of Canada

Ở xã hội nào cũng vậy, công việc nhà đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân và cộng đồng. Tuy nhiên, cho đến nay công việc này vẫn bị đánh giá thấp cả về xã hội và chính trị. Đây không được coi là một “nghề nghiệp thực sự”.

Mục tiêu của nghiên cứu này là cung cấp những bằng chứng về những đóng góp của phụ nữ thông qua công việc nhà, giá trị của các công việc đó và đóng góp của nó vào kinh tế quốc gia. Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu này là góp phần vận động xây dựng/ lồng ghép chủ đề này trong chính sách quốc gia.

Nghiên cứu đã phối hợp các phương pháp khác nhau để thu thập thông tin bao gồm cả nghiên cứu tài liệu thứ cấp và nghiên cứu thực địa. Nghiên cứu thực địa bao gồm:1) Nghiên cứu định lượng; và 2) Nghiên cứu định tính.

Nghiên cứu thực địa được thực hiện tại hai địa bàn trên tỉnh Hà Tây bao gồm phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Đông và xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, vào cuối tháng 10 năm 2007.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS