1
Bạn cần hỗ trợ?

Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho phụ nữ Việt Nam

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa triển khai  dự án đầu tiên về vấn đề quyền đất đai của phụ nữ tại Việt Nam nhằm trao quyền cho nông dân, đặc biệt là phụ nữ, nhằm tăng cường tiếp cận đất đai cho phụ nữ thông qua việc nâng cao nhận thức của họ về quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành.

Dự án thí điểm trong hai năm sẽ tổ chức và đào tạo các  tình nguyện viên cộng đồng để giúp nông dân, đặc biệt là phụ nữ nông dân, ở Hưng Yên và Long An để nâng cao sự hiểu biết của họ về quyền sử dụng đất.

Bên cạnh việc đào tạo tình nguyện viên cộng đồng, dự án sẽ hỗ trợ các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn và thu thập các bằng chứng về các rào cản liên quan đến khía cạnh giới trong thực hiện quyền sử dụng đất ở các khu vực nông thôn. Dự án này sẽ kết hợp hoạt động tư vấn và giáo dục về quyền pháp lý ở cấp xã với những nỗ lực vận động nhằm tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội và quần chúng thúc đẩy công bằng giới trong thực hiện các quy định về đất đai, cũng như sửa đổi luật pháp, khi cần thiết.

“Việc phụ nữ và nam giới Việt Nam thiếu nhận thức về các quy định pháp luật liên quan đến quyền sở hữu cũng như việc thiếu các nguồn lực để thực thi quyền sở hữu của phụ nữ ở cấp tỉnh thường  cản trở tiếp cận quyền sử dụng đất”, Giám đốc Phái đoàn USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết . “Dự án này sẽ giúp Việt Nam nhận ra khoảng cách giữa luật pháp và việc thực thi đồng thời thúc đẩy tiếp cận của phụ nữ đối với đất đai và các cơ hội kinh tế đi kèm với nó”.

Trọng tâm của chương trình là huy động và đào tạo 60 tình nguyện viên cộng đồng về bình đẳng giới từ bốn xã của hai tỉnh. Các tình nguyện viên sẽ tiến hành các hoạt động nâng cao nhận thức về các quyền đối với đất đai đồng thời tư vấn pháp lý cho các cá nhân nhằm giảm thiểu tranh chấp đất đai và hướng dẫn họ tìm đến các cơ quan pháp lý để được giải quyết vấn đề của mình khi cần thiết. Nhóm nghiên cứu hiện đang tiến hành một cuộc điều tra hộ gia đình tại bốn xã để đánh giá kiến thức về quyền sử dụng đất và nhận thức về bình đẳng giới cũng như xác định những loại rào cản phụ nữ phải đối mặt khi thực hiện các quyền của mình đối với sở hữu đất đai.

Dự án đang được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), như đối tác tại Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Phụ nữ (ICRW), thông qua quá trình chia sẻ các công cụ và các kinh nghiệm từ cách tiếp cận dựa vào cộng đồng được thực hiện trước đó tại Uganda trong một dự án tương tự.

https://tuoitrenews.vn/society/24774/women-farmers-empowered-through-increased-access-to-land-rights

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS