Trang chủ > 

Cơ cấu tổ chức

- Hội đồng Cố vấn
- Ban Giám đốc
- Phòng Hành chính, Tài chính và Kế toán
- Phòng Nghiên cứu và Đào tạo
- Trung tâm Phát triển Cộng đồng
- Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật Ứng dụng và Vận động Chính sách
- Sáng kiến Phân tích Dữ liệu Khoa học Xã hội
- Hội đồng Thẩm định Đạo đức nghiên cứu

- Hội đồng Cố vấn
- Ban Giám đốc
- Phòng Hành chính, Tài chính và Kế toán
- Phòng Nghiên cứu và Đào tạo
- Trung tâm Phát triển Cộng đồng
- Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật Ứng dụng và Vận động Chính sách
- Sáng kiến Phân tích Dữ liệu Khoa học Xã hội
- Hội đồng Thẩm định Đạo đức nghiên cứu

- Hội đồng Cố vấn
- Ban Giám đốc
- Phòng Hành chính, Tài chính và Kế toán
- Phòng Nghiên cứu và Đào tạo
- Trung tâm Phát triển Cộng đồng
- Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật Ứng dụng và Vận động Chính sách
- Sáng kiến Phân tích Dữ liệu Khoa học Xã hội
- Hội đồng Thẩm định Đạo đức nghiên cứu

- Hội đồng Cố vấn
- Ban Giám đốc
- Phòng Hành chính, Tài chính và Kế toán
- Phòng Nghiên cứu và Đào tạo
- Trung tâm Phát triển Cộng đồng
- Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật Ứng dụng và Vận động Chính sách
- Sáng kiến Phân tích Dữ liệu Khoa học Xã hội
- Hội đồng Thẩm định Đạo đức nghiên cứu

- Hội đồng Cố vấn
- Ban Giám đốc
- Phòng Hành chính, Tài chính và Kế toán
- Phòng Nghiên cứu và Đào tạo
- Trung tâm Phát triển Cộng đồng
- Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật Ứng dụng và Vận động Chính sách
- Sáng kiến Phân tích Dữ liệu Khoa học Xã hội
- Hội đồng Thẩm định Đạo đức nghiên cứu

- Hội đồng Cố vấn
- Ban Giám đốc
- Phòng Hành chính, Tài chính và Kế toán
- Phòng Nghiên cứu và Đào tạo
- Trung tâm Phát triển Cộng đồng
- Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật Ứng dụng và Vận động Chính sách
- Sáng kiến Phân tích Dữ liệu Khoa học Xã hội
- Hội đồng Thẩm định Đạo đức nghiên cứu

  • 0123456789