• English
  • Tiếng Việt
Trang chủ > 

Giới và Tình dục

Tập huấn về xây dựng năng lực

Hoạt  động đào tạo, tập huấn của ISDS về giới, tính dục và sức khỏe tình dục được tổ chức theo hai loại hình chương trình. Loại hình đầu tiên là các chương trình đào tạo chính quy dành cho sinh viên đại học. Từ năm 2005, ISDS đã thử nghiệm chương trình đào tạo […]

Tháng Một 23, 2019

Vận động chính sách và Chia sẻ thông tin

Để lồng ghép và đưa thông tin giới và tình dục đến người dân, ISDS cộng tác mật thiết với các kênh khác nhau của Đài Truyền hình Việt Nam nhằm sản xuất và phát sóng các chương trình truyền hình về những chủ đề tình dục và sức khỏe tình dục đang  được xã […]

Tháng Một 23, 2019

Nghiên cứu

Từ những năm mới thành lập, ISDS đã khởi xướng nhiều nghiên cứu về chủ đề giới, tình dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam. Hai nghiên cứu nổi bật nhất bao gồm một nghiên cứu định tính tìm hiểu về kiến tạo xã hội của tình dục ở Việt Nam năm 2003, […]

Tháng Tư 4, 2018