1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-5)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Cán bộ truyền thông Mã gói thầu: CSI-5 Phương thức đấu thầu: Tư vấn cá nhân Phạm vi hợp đồng: Quản trị […]

Thông báo trao hợp đồng gói thầu G-1

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Mua trang thiết bị văn phòng 2022 Mã gói thầu: G-1 Phương thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh Phạm vi hợp […]

Gia hạn nộp hồ sơ quan tâm (lần 2) – Mã gói thầu: CSI-5

Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở để chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG Mã gói thầu: CSI-5 Viện nghiên cứu Phát triển Xã nội thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm lần 2 gói thầu Cán bộ truyền […]

Gia hạn nộp hồ sơ quan tâm (lần 1) – Mã gói thầu: CSI-5

Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở để chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG Mã gói thầu: CSI-5 Viện nghiên cứu Phát triển Xã nội thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm lần 1 gói thầu Cán bộ truyền […]

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ chào giá (lần 1) – Mã gói thầu: G-1

Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở để chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam MUA TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 2022 Mã gói thầu: G-1 Viện nghiên cứu Phát triển Xã nội thông báo gia hạn nộp hồ sơ chào giá lần 2 gói thầu […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu: CSI-5

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Cán bộ truyền thông Mã gói thầu: CSI-5 Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại (dưới […]

Dịch vụ địa điểm và sự kiện cho khóa đào tạo và hội thảo kéo dài 03 ngày

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tên dự án: Tăng cường Tổ chức Nữ quyền tại Việt Nam Dịch vụ mời thầu: Dịch vụ địa điểm và sự kiện cho khóa đào tạo và hội thảo kéo dài 03 ngày cho 28-30 người tham gia, về chủ đề Quan điểm nữ quyền trong các lĩnh vực phát […]

Hồ sơ mời chào giá Gói thầu: Mua trang thiết bị văn phòng 2022 (Mã gói thầu: G-1)

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM  Hồ sơ mời chào giá Gói thầu: Mua trang thiết bị văn phòng 2022 (Mã gói thầu: G-1) Phát hành ngày: 29/06/2022 Hạn nộp Hồ sơ chào giá:14h30 ngày 07/07/2022 (Phê duyệt theo Quyết […]

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022 bổ sung lần 1

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022 bổ sung lần 1 của dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Căn cứ Quyết định số 486/ TC-LHH ngày […]

ISDS