1
Bạn cần hỗ trợ?

Tin tức

Thông báo danh sách ngắn

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tuyển công ty kiểm toán Mã gói thầu: CQS-2 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu: CQS-2

 PHẦN 1: THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM   DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨND BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM   Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Tuyển Công ty Kiểm toán Mã gói thầu: CQS-2   1. Viện Nghiên cứu Phát […]

Họp tổng kết dự án và xây dựng kế hoạch hoạt động 2022 – 2023 dự án SPR-COVID

Ngày 20/12/2022, tại Hà Nội, gần 100 đại biểu đã tham gia cuộc họp tổng kết dự án Tăng cường năng lực của cấp cơ sở chuẩn bị ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam (SPR-COVID) và xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2023 do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội […]

Lĩnh vực chuyên môn

Trang chủ

Giới và Tình dục

Từ những năm mới thành lập, ISDS đã khởi xướng nhiều nghiên cứu về chủ đề giới, tình dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam. Hai nghiên cứu nổi bật nhất bao gồm một nghiên cứu định tính tìm hiểu về kiến tạo xã hội của tình dục ở Việt Nam năm 2003, và một điều tra quốc gia về tình dục và sức khỏe tình dục năm 2009.

Trang chủ

Hoà nhập xã hội

Hoạt động thúc đẩy hoà nhập xã hội của ISDS nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức và nhóm tự lực của những người sống chung với HIV, nam quan hệ tình dục với nam, những người sử dụng ma túy và người bán dâm thông qua dự án Quỹ Toàn cầu mà ISDS thực hiện từ nửa cuối năm 2011.

Ấn phẩm

Hành trình di cư lao động nước ngoài của phụ nữ Việt Nam – Những câu chuyện bây giờ mới kể

Cuốn sách này là tập hợp những câu chuyện về cuộc sống của phụ nữ Việt Nam khi đi lao động xa xứ, do chính các thành viên của mạng lưới phụ nữ Hà Tĩnh di cư lao động ở nước ngoài kể lại. Được sự cho phép của các chị, chúng tôi đã biên […]

Thông tin tóm tắt Nghiên cứu “Nam giới và Nam tính trong một Việt Nam đang hội nhập”

Đây là bản thông tin tóm tắt Nghiên cứu “Nam giới và Nam tính trong một Việt Nam đang hội nhập” được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội với sự tài trợ của Quỹ Phát triển Khoa học-Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 504.05-2018.02 và dự án […]

Nam giới và Nam tính trong một Việt Nam hội nhập

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu xem thế nào là người đàn ông trong xã hội Việt Nam, những chuẩn mực và khuôn mẫu nam tính nào tham gia vào sự ‘kiến tạo’ ra người đàn ông và ý nghĩa của quá trình đó trong cuộc sống của đàn ông Việt Nam. Cụ thể, nghiên […]

ISDS