1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-11)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam (SPRCOVID) Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Chuyên gia nâng cấp Website của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Mã gói thầu: CSI-11 Phương thức đấu thầu: […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu CSI-11

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM (SPR-COVID) Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022 Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Chuyên gia nâng cấp Website của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Mã gói thầu: […]

Gói dịch vụ: Đặt sản xuất 2.050 áo T-shirt theo yêu cầu

YÊU CẦU CÔNG VIỆC Gói dịch vụ: Đặt sản xuất 2.050 áo T-shirt theo yêu cầu Tên dự án: Tăng cường nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về việc mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số (EMPoWR) Chủ dự án: Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội […]

Thông báo trao hợp đồng điều chỉnh – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-10)

Thông báo trao hợp đồng điều chỉnh – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-10)   Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam (SPRCOVID) Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tư vấn phát triển tài liệu […]

Dịch vụ địa điểm cho khóa đào tạo và hội thảo dài 03 ngày

ĐIỀU KHOẢN THAM KHẢO Tên dự án: Tăng cường Tổ chức Nữ quyền tại Việt Nam Vị trí: Dịch vụ địa điểm cho khóa đào tạo và hội thảo dài 03 ngày cho 28-30 người tham gia, về chủ đề Quan điểm nữ quyền trong các lĩnh vực phát triển xã hội ở Việt Nam […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-9)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam (SPRCOVID) Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tư vấn phát triển tài liệu duy trì các dịch vụ y tế cơ bản, quản lý ca bệnh, hỗ trợ […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-10)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam (SPRCOVID) Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tư vấn phát triển tài liệu hướng dẫn về truyền thông Mã gói thầu: CSI-10 Phương thức đấu thầu: Tuyển tư […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-8)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam (SPRCOVID) Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tư vấn phát triển hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm tại trạm y tế Mã gói thầu: CSI-8 […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-7)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam (SPRCOVID) Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tư vấn phát triển kế hoạch phối hợp liên ngành để chuẩn bị và ứng phó dịch COVID-19 tại cấp xã […]

ISDS