1
Bạn cần hỗ trợ?

Tìm kiếm ứng viên

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) là một tổ chức khoa học công nghệ, thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). ISDS được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 2002 theo Quyết định 486/TC-LHH. Đến nay, ISDS đã trở thành một trong những cơ quan […]

ISDS