1
Bạn cần hỗ trợ?

Tele-SSM: Sáng kiến ứng dụng công nghệ điện thoại trong can thiệp các kỹ năng tự quản lý trầm cảm có sự hỗ trợ tại Việt Nam

Nghiên cứu “Tele-SSM: Sáng kiến ứng dụng công nghệ điện thoại trong can thiệp các kỹ năng tự quản lý trầm cảm có sự hỗ trợ tại Việt Nam” được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc Gia (NAFOSTED) tài […]

Dự án: Tăng cường chuẩn bị và ứng phó với COVID-19 ở cấp cơ sở tại Việt Nam

Giới thiệu tóm tắt về đề xuất Dự án Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội đang xây dựng đề xuất dự án “Tăng cường chuẩn bị và ứng phó với COVID-19 ở cấp cơ sở tại Việt Nam” để xin tài trợ của Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ một số địa phương […]

ISDS