1
Bạn cần hỗ trợ?

Chiến lược hoạt động

ISDS tin rằng để thực hiện những mục tiêu của mình ISDS cần tạo ra và phổ biến kiến thức thông qua nghiên cứu, chia sẻ thông tin, xây dựng năng lực, và vận động chính sách nhằm giải quyết các vấn đề xã hội được phát hiện và lý giải từ nghiên cứu và […]

Giới thiệu về ISDS

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) là một tổ chức khoa học công nghệ, thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập theo Quyết định số 468/TC-LHH ngày 27 tháng 5 năm 2002 của VUSTA và được cấp giấy phép hoạt động khoa học […]

ISDS