1
Bạn cần hỗ trợ?

Thư mời bày tỏ quan tâm gói thầu tuyển đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá đầu kỳ

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Tuyển đơn vị đánh giá đầu kỳ Mã gói thầu: CQS-1 1. Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) nhận được một khoản viện […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-4.2)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Điều phối viên Dự án tỉnh Khánh Hòa Mã gói thầu: CSI-4.2 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn tư vấn cá nhân […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-4.1)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Điều phối viên Dự án tỉnh Vĩnh Phúc Mã gói thầu: CSI-4.1 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn tư vấn cá nhân […]

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tuyển cán bộ dự án

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tuyển cán bộ dự án của dự án “Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam” BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Căn cứ Quyết định […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-1)

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-1) Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Cán bộ Dự án cấp cao kiêm chuyên gia mua […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-2)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Cán bộ Dự án Mã gói thầu: CSI-2 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn tư vấn cá nhân Phạm vi hợp đồng: […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-3)

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-3)   Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tuyển giám đốc kỹ thuật Mã gói thầu: CSI-3 […]

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tuyển cán bộ dự án

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tuyển cán bộ dự án của dự án “Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam” BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Căn cứ Quyết định […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-4.3)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Điều phối viên Dự án tỉnh Long An Mã gói thầu: CSI-4.3 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn tư vấn cá nhân […]

ISDS