1
Bạn cần hỗ trợ?

Dự án: Tăng cường chuẩn bị và ứng phó với COVID-19 ở cấp cơ sở tại Việt Nam

Giới thiệu tóm tắt về đề xuất Dự án Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội đang xây dựng đề xuất dự án “Tăng cường chuẩn bị và ứng phó với COVID-19 ở cấp cơ sở tại Việt Nam” để xin tài trợ của Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ một số địa phương […]

ISDS