1
Bạn cần hỗ trợ?

Giới thiệu về ISDS

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). ISDS được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 2002 theo Quyết định 486/TC-LHH. Đến nay, ISDS đã trở thành một trong những cơ quan nghiên cứu có uy tín ở Việt Nam vì chất lượng của công việc và những cam kết ứng dụng kiến thức khoa học vào việc giải quyết các vấn đề quốc gia – vừa cung cấp kiến thức vừa tạo ảnh hưởng dẫn đến thay đổi tích cực. Tầm nhìn của ISDS là một Việt Nam không còn đói nghèo, có sự tham gia của người dân rộng rãi của người dân vào các quyết định, chiến lược và chương trình phát triển đất nước, và công bằng xã hội. ISDS định hướng hoạt động theo sứ mệnh và những mục tiêu như sau:

Sứ mệnh
Liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm xây dựng một xã hội Việt Nam công bằng, dân chủ, có sự tham gia của mọi thành phần xã hội, và chú trọng bảo vệ quyền lợi cho các nhóm dân cư bị thiệt thòi.

Mục tiêu
Mục tiêu tổ chức
Trở thành một tổ chức hàng đầu hoạt động trong hai lĩnh vực: 1)giới, tình dục, và sức khỏe tình dục; và 2) hòa nhập xã hội của các nhóm dân cư bị thiệt thòi; trong đó giới là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt. Mỗi lĩnh vực đều có sự kết hợp giữa nghiên cứu, vận động chính sách, chia sẻ thông tin, và xây dựng năng lực.

Mục tiêu phát triển
Nhằm 1) nâng cao kiến thức và hiểu biết của xã hội về giới, tình dục, sức khỏe tình dục và quyền về sức khỏe tình dục; và 2) nâng cao quyền năng và tham gia xã hội, trao quyền và phát triển cộng đồng cho các nhóm dân cư bị thiệt thòi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS