1
Bạn cần hỗ trợ?

Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư

Các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tin tưởng rằng Đồng thuận này sẽ giúp xây dựng một khuôn khổ hợp tác về lao động di cư trong khu vực và đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Tải tài liệu TẠI ĐÂY.

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Những nỗ lực phân bổ nguồn lực nhằm đạt sự tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ cho việc thực hiện Công ước ở Việt Nam đã được Uỷ ban hoan nghênh. Tháng 6/2005, Báo cáo quốc gia lần thứ 5 và 6 về tình […]

Công ước số 105 – Xoá bỏ lao động cưỡng bức, 1957

Hôi nghị Toàn thể của Tổ chức Lao động Quốc tế, Được Hội đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế triệu tập tại Geneva ngày 05 tháng 6 năm 1957, trong kỳ họp thứ bốn mươi, Sau khi đã xem xét vấn đề lao động cưỡng bức là nội dung thứ tư […]

Công ước số 29 – Công ước về Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, 1930

Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ ngày 10 tháng 6 năm 1930, trong kỳ họp thứ mười bốn, và Sau khi đã quyết định chấp thuận một số đề nghị về lao động cưỡng […]

Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (sau đây gọi là ASEAN) – Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vương quốc Căm-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nêxi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a, Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma, Cộng hòa Phi-lip-pin, Cộng hòa Xinh-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội […]

Cơ chế khiếu nại đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Trong khi chúng ta đều hiểu rằng những vấn đề phức tạp có thể phát sinh đối với cả người lao động và cơ quan hữu quan trong quá trình khiếu nại, giải quyết khiếu nại hoặc công tác quản lý giải quyết khiếu nại; cho đến thời điểm này, chưa có bất kỳ một […]

Bộ quy tắc ứng xử dùng cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Để bảo đảm quyền của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động kinh doanh bền vững, xây dựng uy tín, thương hiệu ngày càng cao cho doanh nghiệp; để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt hơn các quy định của luật pháp quốc gia, tiếp cận sớm hơn và tiến […]

Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống buôn bán người

BỘ NGOẠI GIAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2011/TB-LPQT Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, […]

Luật bình đẳng giới

QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************ Luật số: 73/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa XI, kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 […]

ISDS