1
Bạn cần hỗ trợ?

Công ước số 29 – Công ước về Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, 1930

Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ ngày 10 tháng 6 năm 1930, trong kỳ họp thứ mười bốn, và Sau khi đã quyết định chấp thuận một số đề nghị về lao động cưỡng […]

Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (sau đây gọi là ASEAN) – Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vương quốc Căm-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nêxi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a, Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma, Cộng hòa Phi-lip-pin, Cộng hòa Xinh-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội […]

Cơ chế khiếu nại đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Trong khi chúng ta đều hiểu rằng những vấn đề phức tạp có thể phát sinh đối với cả người lao động và cơ quan hữu quan trong quá trình khiếu nại, giải quyết khiếu nại hoặc công tác quản lý giải quyết khiếu nại; cho đến thời điểm này, chưa có bất kỳ một […]

Bộ quy tắc ứng xử dùng cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Để bảo đảm quyền của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động kinh doanh bền vững, xây dựng uy tín, thương hiệu ngày càng cao cho doanh nghiệp; để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt hơn các quy định của luật pháp quốc gia, tiếp cận sớm hơn và tiến […]

Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống buôn bán người

BỘ NGOẠI GIAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2011/TB-LPQT Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, […]

Luật bình đẳng giới

QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************ Luật số: 73/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa XI, kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 […]

Hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan về loại trừ nạn buôn bán người

HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VỀ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG NHẰM LOẠI TRỪ NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM VÀ GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN   Chính phủ nước Cộng hòa […]

Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a về tuyển chọn và sử dụng lao động

BỘ NGOẠI GIAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 40/2015/TB-LPQT Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện […]

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được đảm bảo các quyền như thế nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số 69/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020), Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có các quyền sau đây: Được cung cấp thông tin về […]

ISDS