1
Bạn cần hỗ trợ?

Hòa nhập xã hội

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được đảm bảo các quyền như thế nào?

Lao động di cư

Từ những năm mới thành lập, ISDS đã khởi xướng nhiều nghiên cứu về chủ đề giới, tình dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam. Hai nghiên cứu nổi bật nhất bao gồm một nghiên cứu định tính tìm hiểu về kiến tạo xã hội của tình dục ở Việt Nam năm 2003, và một điều tra quốc gia về tình dục và sức khỏe tình dục năm 2009.

ISDS