1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu CQS-2

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tuyển công ty kiểm toán Mã gói thầu: CQS-2 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của Tư vấn Phạm vi hợp đồng: […]

ISDS