1
Bạn cần hỗ trợ?

Nguyễn Thúy Phương

Nguyễn Thuý Phương Với hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển, hơn 9 năm ở các vị trí khác nhau liên quan đến quản lý, điều phối dự án được tài trợ bởi nhiều nhà tài trợ khác nhau (bao gồm cả dự án do chính phủ và INGO tài trợ); Hoàn […]

ISDS