1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-6)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam (SPRCOVID) Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tư vấn xây dựng và triển khai mạng lưới chăm sóc các nhóm dễ bị tổn thương Mã gói thầu: CSI-6 […]

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu CQS-1

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu CQS-1: Tuyển đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá đầu kỳ Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tuyển đơn […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu: CSI-10

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022 Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Tư vấn Xây dựng tài liệu Hướng dẫn truyền thông Mã gói thầu: CSI-10 Viện Nghiên cứu […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu: CSI-9

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022 Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Tư vấn phát triển tài liệu duy trì các dịch vụ y tế cơ bản, quản lý […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu: CSI-8

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022 Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Tư vấn phát triển hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm tại trạm y tế […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu: CSI-7

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022 Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Tư vấn phát triển kế hoạch phối hợp liên ngành để chuẩn bị và ứng phó dịch […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu: CSI-6

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022 Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Tư vấn xây dựng và triển khai mạng lưới chăm sóc các nhóm dễ bị tổn thương […]

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022 bổ sung lần 2

QUYẾT ĐỊNH  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022 bổ sung lần 2  của dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam   BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Căn cứ Quyết định […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-5)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Cán bộ truyền thông Mã gói thầu: CSI-5 Phương thức đấu thầu: Tư vấn cá nhân Phạm vi hợp đồng: Quản trị […]

ISDS