1
Bạn cần hỗ trợ?

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022 bổ sung lần 2

QUYẾT ĐỊNH  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022 bổ sung lần 2  của dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam   BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Căn cứ Quyết định […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-5)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Cán bộ truyền thông Mã gói thầu: CSI-5 Phương thức đấu thầu: Tư vấn cá nhân Phạm vi hợp đồng: Quản trị […]

Thông báo trao hợp đồng gói thầu G-1

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Mua trang thiết bị văn phòng 2022 Mã gói thầu: G-1 Phương thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh Phạm vi hợp […]

Gia hạn nộp hồ sơ quan tâm (lần 2) – Mã gói thầu: CSI-5

Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở để chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG Mã gói thầu: CSI-5 Viện nghiên cứu Phát triển Xã nội thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm lần 2 gói thầu Cán bộ truyền […]

Gia hạn nộp hồ sơ quan tâm (lần 1) – Mã gói thầu: CSI-5

Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở để chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG Mã gói thầu: CSI-5 Viện nghiên cứu Phát triển Xã nội thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm lần 1 gói thầu Cán bộ truyền […]

Tuyển xây dựng kịch bản, thiết kế và xây dựng các video về di cư an toàn cho phụ nữ lao động di cư

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM DỰ ÁN: Tăng cường mạng lưới ngang hàng quốc gia và xuyên quốc gia cho phụ nữ lao động di cư Gói thầu: Xây dựng kịch bản, thiết kế và xây dựng các video về di cư an toàn cho phụ nữ lao động di cư theo yêu cầu […]

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ chào giá (lần 1) – Mã gói thầu: G-1

Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở để chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam MUA TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 2022 Mã gói thầu: G-1 Viện nghiên cứu Phát triển Xã nội thông báo gia hạn nộp hồ sơ chào giá lần 2 gói thầu […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu: CSI-5

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Cán bộ truyền thông Mã gói thầu: CSI-5 Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại (dưới […]

Dịch vụ địa điểm và sự kiện cho khóa đào tạo và hội thảo kéo dài 03 ngày

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tên dự án: Tăng cường Tổ chức Nữ quyền tại Việt Nam Dịch vụ mời thầu: Dịch vụ địa điểm và sự kiện cho khóa đào tạo và hội thảo kéo dài 03 ngày cho 28-30 người tham gia, về chủ đề Quan điểm nữ quyền trong các lĩnh vực phát […]

ISDS