1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu: Hướng dẫn thực hiện truyền thông nguy cơ tại tuyến cơ sở

Tóm tắt tài liệu

Tài liệu này cung cấp kiến thức về truyền thông nguy cơ và hướng dẫn thực hiện các hoạt động truyền thông đối với nguy cơ sức khỏe của tuyến cơ sở, cũng như truyền thông ứng phó trong tình huống có dịch bệnh hoặc các sự kiện y tế khẩn cấp khác. Nội dung […]

Chi tiết tài liệu
Câu hỏi trả lời nhanh
Bình luận
Danh sách bình luận
Thông tin tài liệu
Mã tài liệu
Nhà xuất bản
Dung lượng
Tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS