1
Bạn cần hỗ trợ?

Hỗ trợ hoạt động truyền thanh, truyền tin tuyến xã

Tài liệu trong phần tải về dưới đây cung cấp các thông tin hướng dẫn về việc hỗ trợ của dự án SPR-COVID về hoạt động truyền thanh, truyền tin liên quan đến những chủ đề về sức khoẻ và các hoạt động của dự án tại địa phương. Tải tài liệu TẠI ĐÂY.

Kiện toàn và vận hành mạng lưới Zalo cộng đồng phòng chống COVID-19 và các dịch bệnh khác tại xã, phường

Tài liệu này cung cấp thông tin tham khảo về kiện toàn và vận hành mạng lưới Zalo do UBND xã/phường thành lập và quản lý nhằm phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của địa phương, các thông tin […]

Kỹ năng viết tin ngắn

Tài liệu này được dự án SPR-COVID xây dựng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản để các cán bộ y tế, các công chức văn hoá – xã hội tại tuyến cơ sở, thành viên các nhóm dễ bị tổn thương… tại 27 xã của 9 huyện thuộc 3 tỉnh dự án là […]

ISDS